Welkom bij TKE Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Privacy Beleid

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

Privacyverklaring voor klanten en prospects

Binnen ons bedrijf hechten we veel waarde aan jouw privacy en nemen we de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus.

Dit betreft de data van onze klanten en prospects. Jouw data verwerken wij zorgvuldig en volgens alle relevante wetgeving zoals de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit zien wij als een topprioriteit als het gaat over werken met persoonsgegevens. We volgen dan ook een strikt veiligheidsprotocol en zorgen ervoor dat wij altijd werken volgens de correcte wet- en regelgeving (GDPR).
Zo kunnen wij garanderen dat jouw data met zorg, beleid en respect wordt verwerk.Raadpleeg onze <<privacyverklaring>> voor meer informatie.

Privacyverklaring

Wij stellen uw belangstelling voor ons bedrijf zeer op prijs. De directie van TK Home Solutions N.V. hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.De website van TK Home Solutions N.V. kan in principe worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover een betrokkene via onze website gebruik wil maken van bijzondere diensten van onze onderneming, kan eventueel de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens nodig is en indien hiervoor geen wettelijke basis bestaat, vragen wij doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op TK Home Solutions N.V. Via deze privacyverklaring probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van deze privacyverklaring.

Die TK Home Solutions N.V. heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desondanks kunnen op internet gebaseerde datatransmissies in principe beveiligingslekken hebben, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het elke betrokkene vrij om op een andere manier persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Definities

De privacyverklaring van TK Home Solutions N.V. is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgevende instantie bij de goedkeuring van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie toelichten.

We gebruiken o.a. de volgende termen in deze privacyverklaring:

a) persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de 'betrokkene'). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokkene
De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking
Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, raadplegen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of andere vorm van verstrekking, samenbrenging, met elkaar in verband brenging, beperking, wissing of vernietiging.

d) beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegeschreven zonder dat er aanvullende informatie nodig is, op voorwaarde dat die aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) de verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke
Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die, respectievelijk dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking vastgesteld bij EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, kan in de EU-wetgeving of de nationale wetgeving worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke persoon is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) de verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde onderzoeksopdracht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) derden
De derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de opdrachtverwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) toestemming
Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en door de betrokkene meegedeelde wijze en ondubbelzinnig afgegeven bereidheid in de vorm van een verklaring of een andere herkenbare bevestigende handeling waardoor de betrokkene duidelijk maakt dat hij/zij toestemming geeft voor de verwerking van de op haar/hem betrekking hebbende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetgeving en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

TK Home Solutions N.V.

Van Utrechtweg 99

2921 LN Krimpen aan den IJssel

Nederland

Tel.: 0800 5003

E-mail: info.home.nl@tkelevator.com

Website: https://homesolutions.tkelevator.com/nl-nl/

3. Naam en adres van de privacytoezichthouder

De verwerkingsverantwoordelijke privacytoezichthouder is:

Caner Efeoglu

TK Elevator

thyssenkrupp Allee 1

45143 Essen

Duitsland

Tel.: +49 172 1791809

E-mail: dataprivacy.homesolutionsnv.nl@tkelevator.com

Website: https://homesolutions.tkelevator.com/nl-nl/privacy-beleid.html

4. Ontvangers

Binnen TK Home Solutions N.V. en het concern van TKE hebben alleen die autoriteiten toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor de levering van diensten van Home Solutions N.V.

Gegevens van afnemers en gebruikers worden alleen aan onderaannemers verstrekt opdat zij de producten bij de gebruiker kunnen inbouwen en installeren. Onze onderaannemers zijn gebonden aan de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving en verplicht tot geheimhouding.

Gegevens van belangstellenden, afnemers en gebruikers worden verstrekt aan andere dienstverleners die de Home Solutions N.V. ondersteunen, bijvoorbeeld in de categorieën

 • IT-diensten,
 • logistiek,
 • drukdiensten,
 • archivering,
 • post en telecommunicatie, advies, juridische bijstand, onderzoek en consult,
 • naleving en gegevensbescherming,
 • distributie,
 • alsook communicatie en klantenservice.

Onze dienstverleners zijn gebonden aan de naleving van de gegevensbeschermingswetgeving en verplicht tot geheimhouding.

Onder bepaalde omstandigheden worden gegevens verstrekt aan kredietbureaus zoals Schufa of Boniversum. Nauwkeurige informatie over de gegevensverwerking door de kredietbureaus vindt u in hun privacyverklaringen.

5. Cookies

De internetpagina's van TK Home Solutions N.V. gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een webbrowser aan een computersysteem wordt toegewezen en daar worden opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan TK Home Solutions N.V. gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd ten dienste van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de webshop. De webshop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers. Wanneer de betrokkene het plaatsen van cookies uitschakelt in de gebruikte webbrowser, zijn onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

6. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer de website wordt opgeroepen door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem, verzamelt de website van TK Home Solutions N.V een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Opgeslagen worden kunnen zijn (1) type en versie van de browser, (2) het besturingssysteem van het systeem dat toegang zoekt, (3) de webpagina van waaruit een bezoeker op onze webpagina is terecht gekomen (zogenaamde referrer), (4) de subpagina's die op onze website worden aangestuurd door het toegangssysteem, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het ontsluitingssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die nodig zijn voor de beveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen.

TK Home Solutions N.V gebruikt deze algemene gegevens en informatie zonder de betrokkene te identificeren. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website naar behoren te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervan te optimaliseren, (3) de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) om rechtshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door TK Home Solutions N.V. daarom enerzijds, statistisch en tevens met het doel geëvalueerd, de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging in onze onderneming te verhogen om op de lange termijn een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

7. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden, zijn afgeleid van het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene in te voeren persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens doorsturen naar een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonlijke gegevens ook uitsluitend voor intern gebruik, dat moet worden toegerekend aan de verwerkingsverantwoordelijke, gebruikt.

Door een registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens maken het, indien nodig, mogelijk om eerdere overtredingen te verduidelijken. In dit opzicht is opslag van deze gegevens vereist om de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of wanneer de doorgifte de strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of deze volledig uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke te verwijderen.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt op elk moment aan elke betrokkene op verzoek informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of suggestie van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. In dit verband staan in deze privacyverklaring een bij naam genoemde privacytoezichthouder en alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke, als contactpersoon voor de betrokkene ter beschikking.

8. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van TK Home Solutions N.V. krijgen de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Bij de bestelling bepaalt het hiervoor gebruikte invoermasker welke persoonsgegevens naar de verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden.

TK Home Solutions N.V. informeert haar klanten en zakelijke partners op gezette tijden door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt voor de eerste keer een e-mail ter bevestiging verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene is ingevoerd voor het versturen van nieuwsbrieven via de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsemail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene werd gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, zoals toegewezen door de internetserviceprovider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarom als wettelijke voorzorgsmaatregel voor de verwerkingsverantwoordelijke.

De in het kader van een aanmelding van een abonnement op de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Verder kunnen de abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor een hierop betrekking hebbende registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij een wijziging van de technische omstandigheden. De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefdienst worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene aan ons heeft verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrieven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link. Het is ook mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of de verwerkingsverantwoordelijke hierover op een andere manier te informeren.

9. Nieuwsbrief volgen

De nieuwsbrieven van TK Home Solutions N.V. bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een klein beeldbestand dat wordt ingebouwd in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om de registratie en analyse van een logbestand mogelijk maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online-marketingcampagnes. Met behulp van de ingebouwde telpixels kan TK Home Solutions N.V. zien of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke zich in de e-mail bevindende links zijn opgeroepen door de betrokkene.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen kunnen op elk moment de betreffende respectieve toestemmingsverklaring herroepen die via de double-opt-in procedure is afgegeven. Na herroeping worden de persoonsgegevens gewist door de verwerkingsverantwoordelijke. Een afmelding van de ontvangst van de nieuwsbrief interpreteert TKHome Solutions N.V. automatisch als een herroeping.

10. Contactmogelijkheid via de website

Contactformulier en algemeen contact (normaal en light)
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: aanhef, voornaam, naam, e-mail, straat, postcode, plaats, telefoonnummer alsmede de inhoud van uw verzoek. Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw verzoek en kan resulteren uit een contract met u (art. 6 (1) (b) AVG), uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) of vanwege een belangenafweging (art. 6 (1) (f) AVG) van ons rechtmatige belang om u een goede service te bieden (NB: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij worden bij het gebruik van ons contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wij verwerken uw gegevens – indien de verwerking op uw toestemming berust – tot aan de herroeping van uw toestemming, of – indien de verwerking op een belangenafweging berust – tot aan uw bezwaar hiertegen of voor het doel van uw verzoek totdat dit is afgehandeld. Als u geen contactgegevens verstrekt of ons niet voldoende informatie geeft om uw verzoek te kunnen begrijpen en verwerken, kunnen wij het niet in behandeling nemen. De overige gegevens zijn vrijwillig. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Call-Us (gratis terugbellen), adviesgesprek, Call Back-service, adviesgesprek (na Call Back-service)

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor het verzochte productadvies resp. voor de behandeling van uw verzoek de door u op het terugbelformulier vermelde gegevens alsmede de verdere gegevens die u tijdens het telefoongesprek hebt medegedeeld (art. 6 (1) (a) AVG). Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De telefonische service wordt geleverd door TKHome Solutions N.V.. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Wij worden bij het gebruik van ons online formulier/contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Terugbellen is zonder opgave van uw telefoonnummer niet mogelijk. Overige gegevens zijn niet vereist, maar bieden ons de mogelijkheid om u tijdens het terugbellen persoonlijk aan te spreken. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Gratis brochure bestellen en verzending van de brochure

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: aanhef, naam, e-mail, straat, postcode, plaats, telefoonnummer. Wij dragen de aan u geadresseerde brochure over aan een verzendingsbedrijf. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG). Wij worden bij het gebruik van ons online formulier/contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Toezending is zonder opgave van uw naam en uw adres niet mogelijk. Overige gegevens zijn niet vereist, maar bieden ons de mogelijkheid om u tijdens het terugbellen persoonlijk aan te spreken. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

Productinformatie-, Afspraak- en Offerteaanvraagformulier

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor de afhandeling van uw verzoek de volgende gegevens over u, voor zover u deze in het contactformulier mededeelt: aanhef, voornaam, naam, e-mail, straat, postcode, plaats, telefoonnummer alsmede de inhoud van uw verzoek. Uw persoonsgegevens geven wij aan ontvangers door, wanneer dit is vereist om aan uw verzoek te voldoen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is afhankelijk van uw verzoek en kan resulteren uit een contract met u (art. 6 (1) (b) AVG), uw toestemming (art. 6 (1) (a) AVG) of vanwege een belangenafweging (art. 6 (1) (f) AVG) van ons rechtmatige belang om u een goede service te bieden (NB: AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij worden bij het gebruik van ons contactformulier door onze IT-dienstverleners als opdrachtverwerkers ondersteund. Wij verwerken uw gegevens – indien de verwerking op uw toestemming berust – tot aan de herroeping van uw toestemming, of – indien de verwerking op een belangenafweging berust – tot aan uw bezwaar hiertegen of voor het doel van uw verzoek totdat dit is afgehandeld. Als u geen contactgegevens verstrekt of ons niet voldoende informatie geeft om uw verzoek te kunnen begrijpen en verwerken, kunnen wij het niet in behandeling nemen. De overige gegevens zijn vrijwillig. Deze dienst is alleen bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken (art. 6 (1) (a) AVG), kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging verwerken (art. 6 (1) (f) AVG), kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen tegen de verwerking.

Bovendien verwerken wij de “Referrer”-informatie in het kader van uw gebruik van het contactformulier (art. 6 (1) (b) AVG) die uiterlijk na 4 weken wordt gewist. Zonder de registratie van deze informatie is het gebruik van het contactformulier technisch niet mogelijk.

11. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is voor het doel van de opslag of, in voorkomend geval, zoals deze werd vastgesteld door de Europese richtlijnen en regelgevende autoriteiten of een andere wetgever in wetgeving of bepalingen, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen.

Als het opslagdoel vervalt of als de door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever voorgeschreven bewaarperiode afloopt, zullen de persoonsgegevens routinematig worden geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

12. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese richtlijnen en regelgevende autoriteit, om van de verwerkingsverantwoordelijken een bevestiging te ontvangen dat zij persoonsgegevens betreffende de betrokkene zullen verwerken. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het door de Europese richtlijnen en regelgevende autoriteit verleende recht om op elk moment door de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wet- en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
 • het bestaan van recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 van de AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn verstrekt aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene bovendien het recht om informatie over de juiste veiligheidsmaatregelen te krijgen in verband met de verstrekking.

Als een betrokkene dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te rectificeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (Recht op vergetelheid)
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits aan een van de volgende redenen is voldaan en de verwerking niet vereist is.

 • De persoonsgegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene onttrekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen prioritaire legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De privacytoezichthouder van TK Home Solutions N.V of een andere medewerkers zal ervoor zorgen dat het verzoek om te wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens door TK Home Solutions N.V. openbaar zijn gemaakt en als ons bedrijf verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonlijke gegevens als verantwoordelijke persoon volgens artikel 17, lid 1 van de AVG, neemt TKp Home Solutions N.V. passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle links naar die persoonsgegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens van alle andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verwijderd voor zover de verwerking niet vereist is. De medewerker van TK Home Solutions N.V. regelt het nodige in individuele gevallen. De privacytoezichthouder van TK Home Solutions N.V. of een andere medewerker regelt het nodige in individuele gevallen.

d) Recht op beperking van de verwerking
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht van de verwerkingsverantwoordelijke te eisen de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijk in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en vraagt in plaats daarvan het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze toch nodig voor de vaststelling, de uitoefening of verdediging van een recht.
 • Betrokkene heeft bezwaar tegen verwerking conform artikel 21, lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde vereisten is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij TK Home Solutions N.V wenst te beperken, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De privacytoezichthouder van TK Home Solutions N.V. of een andere medewerker zal zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

f) recht op dataportabiliteit
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. En heeft bovendien het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, voor zover de verwerking wordt overgedragen volgens art. 6, lid 1, onder a) van de AVG of art. 9, lid 2, onder a) van de AVG of berust op een overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b) van de AVG en de verwerking automatisch plaatsvindt, voor zover de verwerking niet is vereist voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Verder heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op dataportabiliteit volgens art. 20, deel 1 van de AVG het recht, dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke wordt overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en zonder dat daarbij de rechten en vrijheden van anderen in het geding komen.

Om het recht op dataportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met de door TK Home Solutions N.V aangewezen privacytoezichthouder of een andere medewerker.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht om vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te allen tijde bewaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens als voldaan is aan art. 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De TK Home Solutions N.V staakt de verwerking van persoonsgegevens in geval van tegenstrijdigheid, tenzij wij dwingende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Verwerkt TK Home Solutions N.V. persoonsgegevens voor rechtstreekse reclame via internet, dan heeft de betrokkene het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor de doeleinden van dergelijke reclame. Dat geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan direct marketing. Als de betrokkene bezwaar heeft tegen de verwerking door TK Home Solutions N.V voor direct marketingdoeleinden, zal TK Home Solutions N.V de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinde verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie, tegen de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens, die in TK Home Solutions N.V voor wetenschappelijk of historisch onderzoek doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89, lid 1 van de AVG worden gebruikt, bezwaar in te dienen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de privacytoezichthouder van TK Home Solutions N.V of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering
Eenieder die zich bezighoudt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgever en de wetgevende macht, niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, wat rechtsgevolgen voor hem heeft of, op vergelijkbare wijze, aanzienlijk beïnvloedt; tenzij het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) onder de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, is toegestaan en dat een dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) is vereist voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt TK Home Solutions N.V passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon uit naam van de verwerkingsverantwoordelijke, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Als een betrokkene automatische beslissingsrechten wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het door de Europese wet- en regelgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als een betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst uit te oefenen, kan hij/zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze privacytoezichthouder of een andere medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

13. Gegevensbescherming bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van kandidaten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan via plaatsvinden met behulp van elektronische middelen. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant de gewenste sollicitatieformulieren elektronisch, bijvoorbeeld via e-mail of via het formulier op de website, verstuurt naar de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met de kandidaat afsluit, worden de verstrekte gegevens met het oog op de afwikkeling van de arbeidsrechtelijke verhoudingen opgeslagen volgens de wettelijke voorschriften. Indien de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst afsluit met de kandidaat, dan worden de sollicitatieformulieren twee maanden na de bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist voor zover de wissing niet strijdig is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

14. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van affilinet

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website onderdelen van de onderneming affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate-netwerk dat affiliatemarketing aanbied.

Affiliatemarketing is een beschermde vorm van internetmarketing, waarbij commerciële providers, de zo genoemde merchants of adverteerders, mogelijk maakt, reclame, die meestal via klick- of sale-provisie wordt beloond, op websites van derden, dus bij verkooppartners, die ook affiliates of publisher worden genoemd, advertenties weer te geven. De merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemiddel, zoals een reclamebanner of andere geschikte middelen voor onlinereclame ter beschikking, die vervolgens door een affiliate op eigen webpagina's wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals bijvoorbeeld keyword-advertising of e-mailmarketing reclame kunnen worden verkregen.

De exploitant van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Het tracking-cookie van affilinet slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, die van de doorgegeven partners van de potentiele afnemers, en het volgnummer van de bezoeker van een website en die van het aangeklikte reclamemiddel. Het doel van de opslag van deze gegevens is de afwikkeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden afgewikkeld via het affiliate-netwerk, affilinet dus.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat affilinet een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen reeds door affilinet geplaatste cookies op elk moment worden gewist via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van affilinet zijn te vinden op het internetadres https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

15. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website onderdelen van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingsplaats op internet, een online-gemeenschap, die er normaliter voor zorgt dat de gebruikers onderling met elkaar kunnen communiceren en in de virtuele ruimte kunnen interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of maakt het mogelijk dat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie beschikbaar stelt. Facebook maakt het mogelijk dat de gebruikers van het sociale netwerk onder andere privé-profielen kunnen aanleggen, foto's kunnen uploaden en contacten kunnen leggen via vriendschapsverzoeken.

De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is, wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Met elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook-onderdeel (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch van het betreffende Facebook-onderdeel de opdracht, een afbeelding van het respectieve Facebook-onderdeel van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op het internetadres https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over de concrete subpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht.

Wanneer de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze webpagina door de betrokkene en tijdens de hele duur van het betreffende bezoek op onze webpagina, welke concrete subpagina van onze webpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door het Facebook-onderdeel verzameld en door Facebook gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Wanneer de betrokkene een van de op onze webpagina geïntegreerde Facebook-buttons gebruikt, bijvoorbeeld de 'dit vind ik leuk'-button, of wanneer de betrokkene een opmerking plaatst, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook krijgt dan via het Facebook-onderdeel steeds informatie wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit vindt onafhankelijk plaats ongeacht of de betrokkene het Facebook-onderdeel aanklikt of niet. Wanneer een betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook ongewenst vindt, kan deze de doorgifte verhinderen door eerst zijn Facebook-account uit te loggen voordat onze webpagina wordt opgeroepen.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn die onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ kan worden opgeroepen, geeft informatie over de registratie, verwerking en gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt voor de privacybescherming van de betrokkene. Daarnaast zijn verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken. Bijvoorbeeld de Facebook-blocker van de aanbieder Webgraph, die onder http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ kan worden gedownload. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

16. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is de registratie, verzameling en analyse van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over via welke website een betrokkene op een website is gekomen (zo genoemde referrer), welke subpagina's van de website worden bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina wordt bekeken. Een webanalyse wordt met name gebruikt voor de optimalisering van een website en de kosten-batenanalyse van onlinereclame.

De exploitant van het Google-Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de extensie '_gat._anonymizeIp'. Met behulp van deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer de toegang tot onze websites afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere verdragsstaat van het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google-Analytics-onderdeel is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons rapporten over de activiteiten op de websites samen te stellen en om de website-exploitanten andere diensten te leveren, die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van het cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Met elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google-Analytics-onderdeel is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch van het betreffende Google-Analytics-onderdeel de opdracht de gegevens voor een online-analyse, naar Google te sturen. In het kader van deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van de bezoekers en klikken te analyseren en vervolgens provisieafrekeningen mogelijk te maken.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens zoals de tijdsduur van het bezoek op de website, de plaats waarvandaan de website werd bezocht en het aantal keren dat de betrokkene de website bezoekt opgeslagen. Bij elk bezoek op onze webpagina's worden deze persoonsgegevens inclusief het IP-adres van de gebruikte internetaansluiting van de betrokkene doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. In sommige gevallen geeft Google deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookies op elk moment worden gewist via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een registratie van de door Google Analytics verzamelde gegevens over het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en deze te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on geeft via JavaScript aan Google Analytics door dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken op de webpagina's aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser-add-ons ziet Google als een bezwaar. Wanneer het informatietechnologische systeem van de betrokkene op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Wanneer de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon, die daarvoor gemachtigd zijn, wordt gede-installeerd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijkheid de browser-add-ons opnieuw te installeren of activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op de internetadressen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Op de link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ wordt Google Analytics in meer detail uitgelegd.

17. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google-AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruikersspecifieke reclame maken en dus voor de internetgebruiker relevante advertenties tonen.

De exploitant van de dienst Google Remarketing is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Doel van Google Remarketing is het tonen van voor de bezoeker relevante reclame. Door Google Remarketing kunnen wij via het Google-reclamenetwerk advertenties weergeven of op andere internetpagina's tonen die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van het cookie kan Google het bezoek van de gebruiker aan onze website herkennen, wanneer deze later internetpagina's, die eveneens lid van het Google-reclamenetwerk zijn, oproept. Met elk bezoek op een website, waarop de dienst van Google Remarketing is geïntegreerd, herkent Google automatisch de webbrowser van de betrokkene. In het kader van deze technische procedure krijgt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene of het surfgedrag van de gebruiker die Google onder andere gebruikt om de voor de gebruiker relevante advertenties te tonen.

Door middel van het cookie worden persoonsgegevens zoals de door de betrokkene bezochte webpagina's, opgeslagen. Bij elk bezoek op onze webpagina's worden dientengevolge persoonsgegevens inclusief het IP-adres van de gebruikte internetaansluiting van de betrokkene doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. In sommige gevallen geeft Google deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookies op elk moment worden gewist via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het tonen van gebruikersspecifieke reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene van alle door hem gebruikte webbrowsers uit de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op de internetadressen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

18. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website als onderdeel de Google+-knop geïntegreerd. Google+ is zogenoemd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingsplaats op internet, een online-gemeenschap, die er normaliter voor zorgt dat de gebruikers onderling met elkaar kunnen communiceren en in de virtuele ruimte kunnen interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of maakt het mogelijk dat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie beschikbaar stelt. Google+ maakt het mogelijk dat de gebruikers van het sociale netwerk onder andere privé-profielen kunnen aanleggen, foto's kunnen uploaden en contacten kunnen leggen via vriendschapsverzoeken.

De exploitant van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Met elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch van het betreffende Google+-knop de opdracht, een afbeelding van de respectieve Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over de concrete subpagina van onze website die door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ zijn oproepbaar op https://developers.google.com/+/.

Wanneer de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke oproep van onze webpagina door de betrokkene en tijdens de hele duur van het betreffende bezoek op onze webpagina, welke concrete subpagina van onze webpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Google+-knop verzameld en door Google gekoppeld aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Wanneer de betrokkene een van de op onze webpagina geïntegreerde Google+-knoppen, en geeft daarmee een Google+1-commando af, dan koppelt Google deze informatie aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze in overeenstemming met de door de betrokkene met betrekking hiertoe geaccepteerde voorwaarden openbaar. Een door de betrokkene op deze website afgegeven Google+1-aanbeveling wordt later samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de hierin opgeslagen foto in andere Google-diensten zoals bijvoorbeeld bij de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen zoals bijvoorbeeld op internetpagina's of in samenhang met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Google kan verder nog het bezoek op deze website koppelen aan andere bij Google opgeslagen persoonsgegevens. Google slaat deze persoonlijke informatie tevens op met het doel de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google krijgt dan via de Google+-knop steeds informatie wanneer de betrokkene onze website heeft bezocht, wanneer de betrokkene op het tijdstip van de oproep van onze website tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd; dit vindt onafhankelijk plaats ongeacht of de betrokkene de Google+-knop aanklikt of niet.

Wanneer een betrokkene een overdracht van persoonsgegevens aan Facebook ongewenst vindt, kan deze een dergelijke doorgifte verhinderen door eerst zijn Google+-account uit te loggen voordat onze webpagina wordt opgeroepen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op de internetadressen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op het internetadres https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google-AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een advertentieprogramma waarmee adverteerders hun advertenties in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-reclamenetwerk kunnen laten verschijnen. Met Google AdWords kunnen adverteerders vooraf bepaalde trefwoorden vastleggen, waarmee een advertentie alleen in de zoekmachineresultaten van Google wordt getoond, wanneer de gebruiker met de zoekmachine een voor het zoekresultaat relevant trefwoord intypt. De advertenties worden in het Google-reclamenetwerk door een automatisch algoritme en gebruikmakend van de van te voren vastgelegde trefwoorden verdeeld op websites met relevante thema's.

De exploitant van de dienst Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is het maken van reclame voor onze website door relevante advertenties te tonen op websites van derde ondernemingen en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en het weergeven van externe reclame op onze websites.

Wanneer een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, dan zet Google een zogenoemd conversiecookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Met het conversiecookie wordt, wanneer dit cookie nog niet is verlopen, gekeken of bepaalde websites, bijvoorbeeld het winkelmandje van een webshop-systeem, op onze website worden opgeroepen. Door de conversiecookie kunnen zowel wij als Google zien of een betrokkene, die via een AdWords-advertentie op onze website is terechtgekomen, een omzet genereerde, dus iets heeft gekocht of heeft afgebroken.

De door het gebruik van het conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt voor het opstellen van bezoekersstatistieken voor onze website. Deze bezoekersstatistieken worden weer door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via de AdWords-advertentie naar ons is doorgestuurd. Met andere woorden om het succes of mislukking van de betreffende AdWords-advertentie door te geven en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming, nog andere adverteerders van Google-AdWords krijgen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van het conversiecookie worden persoonsgegevens zoals de door de betrokkene bezochte webpagina's, opgeslagen. Bij elk bezoek op onze webpagina's worden dientengevolge persoonsgegevens inclusief het IP-adres van de gebruikte internetaansluiting van de betrokkene doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. In sommige gevallen geeft Google deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens door aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het gebruik van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte webbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookies op elk moment worden gewist via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het tonen van gebruikersspecifieke reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene van alle door hem gebruikte webbrowsers uit de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen invoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op de internetadressen https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

20. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google Tag Manager

De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager registreert geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager zorgt voor de activering van andere tags die zelf onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Deze verkrijgt echter geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookie-niveau een deactivering wordt uitgevoerd, blijft de deactivering voor alle traceer-tags bestaan die met de Google Tag Manager worden geïmplementeerd. U vindt de aanwijzing betreffende gegevensbescherming van Google over de Google Tag Manager hier: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html]

21. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Google ReCaptcha

De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de “Google reCAPTCHA”. Deze functie wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Met Google reCAPTCHA zijn wij in staat om te controleren of een invoer op onze internetpagina's (bijvoorbeeld bij gebruik van een contactformulier) door een mens of door een computerprogramma plaatsvindt.

Daarvoor analyseert Google reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de internetpagina op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de bezoeker de internetpagina oproept. Google reCAPTCHA evalueert hiervoor verschillende gegevens (bijv. IP-adres, de verblijfsduur van de bezoeker van de internetpagina, bewegingen van de muis op de internetpagina). De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG. Ons rechtmatige belang is om te herkennen of functies van onze internetpagina (bijvoorbeeld het gebruik van een contactformulier) door een mens of door een machine worden gebruikt en om ons tegen oneigenlijk gebruik of bespioneren door computerprogramma's en spamberichten te beschermen.

De voor de analyse geregistreerde gegevens worden aan Google Inc. doorgegeven (grondslag: EU-US Privacy Shield).

Meer informatie over Google reCAPTCHA alsmede de verklaring betreffende gegevensbescherming van Google Inc. treft u aan onder de volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

22. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van YouTube

De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zgn. plug-ins van YouTube dat door Google wordt geëxploiteerd. Exploitant van de internetpresentie YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze internetpagina's oproept, waarin een YouTube-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server doorgegeven, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht.

Wanneer u tijdens het oproepen of gebruiken van onze internetpagina met de geïntegreerde YouTube-plug-in in uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat om uw bezoek aan onze internetpagina direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u van uw YouTube-account af te melden.

De integratie van YouTube en de YouTube-plug-in in onze internetpagina gebeurt in ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke weergave van onze inhoud en aanbiedingen. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang door YouTube met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

23. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Vimeo

Wanneer u één van onze internetpagina's oproept, waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven, welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook, wanneer u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen account bij Vimeo hebt. De gegevens die Vimeo heeft geregistreerd, worden naar de Vimeo-server in de VS overgedragen.

Wanneer u tijdens het oproepen of gebruiken van onze internetpagina met de geïntegreerde Vimeo-plug-in in uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw bezoek aan onze internetpagina direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kunt u voorkomen door u van uw Vimeo-account af te melden.

De integratie van Vimeo en de Vimeo-plug-in in onze internetpagina gebeurt in ons gerechtvaardigd belang bij een aantrekkelijke weergave van onze inhoud en aanbiedingen. De rechtsgrond is art. 6 (1) (f) AVG.

Meer informatie over de omgang door Vimeo met gebruikersgegevens treft u aan in de verklaring betreffende gegevensbescherming van Vimeo onder: https://vimeo.com/privacy.

24. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Feedback Company

De verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van de diensten van Feedback Company. Feedback Company verzamelt beoordelingsgegevens voor haar klanten, waaronder TK Home Solutions N.V. TK Home Solutions N.V. kan u vragen om een beoordeling te schrijven over hun dienstverlening. Indien u gehoor geeft aan dit verzoek zult u enkele persoonsgegevens moeten achterlaten op de website van Feedback Company. De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een beoordeling te kunnen schrijven. Uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lees het volledige privacy statement van Feedback Company op: https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/privacy-statement/

25. Gegevensbeschermingsregels voor toepassing en gebruik van Ligatus

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Ligatus om zijn producten en diensten te adverteren. Ligatus is een Duitse marketeer van native advertentieruimte op verschillende premium websites en applicaties (de "advertentievoorraad").

Native advertising is een vorm van betaalde media waarbij de advertenties die aan de advertentievoorraad worden geleverd de natuurlijke vorm en functie volgen van de gebruikerservaring waarin ze worden geplaatst. Het is minder storend en irritant voor gebruikers en wordt meestal beloond via click- of salescommissies.

De exploitant van Ligatus is Ligatus GmbH, Christophstr. 19, 50670 Keulen, Duitsland.

Ligatus anonimiseert onmiddellijk het IP-adres van een betrokkene (dat automatisch wordt ontvangen), maar plaatst een cookie in de browser van de betrokkene. Welke cookies worden gebruikt en hoe deze door Ligatus worden gebruikt (volgens de GDPR-voorschriften), zijn te vinden op: https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy

De persoon in kwestie kan het plaatsen van cookies door Ligatus op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser of door de opt-outlink bovenaan de volgende pagina te volgen: https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy. Daardoor kan het gebruik en de instelling van cookies permanent worden geweigerd. Daarnaast kunnen cookies die al door Ligatus (of anderen) zijn geplaatst op elk moment worden verwijderd via de webbrowser of andere softwareprogramma's.

26. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 I Sub a van de AVG dient ons bedrijf als wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestaties, vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 I Sub b van de AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingen die nodig zijn voor het nemen van precontractuele maatregelen zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van verzoeken over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I Sub c van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I Sub d van de AVG zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I Sub f van de AVG zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, AVG).

27. Legitieme belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I Sub f van de AVG van legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

28. Duur van de periode voor de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na afloop van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor de naleving of voorbereiding van een contract.

29. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Soms kan het bij de sluiting van een contract nodig zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar/hem sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze privacytoezichthouder. Onze privacytoezichthouder legt de betrokkene per geval uit of de verstrekking van persoonsgegevens door de wet of de overeenkomst wordt voorgeschreven of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of door een bestaande verplichting de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen er zijn bij het niet ter beschikking stellen van de persoonsgegevens.

30. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Wilt u een traplift- of huisliftbrochure? Vraag hier uw gratis brochure aan

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Voer uw telefoonnummer in
Mogen wij uw e-mail adres ook ontvangen?
Vul hier een geldig email adres in

Bevestig de wettelijke kennisgeving

Hartelijk dank voor uw brochure aanvraag

Wij hebben uw gegevens in goede orde ontvangen. Wij zullen u de gevraagde traplift- en huisliftbrochure toesturen. Indien u uw telefoongegevens heeft achtergelaten, nemen wij tussentijds nog even contact met u op om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie van ons zult ontvangen of zelfs een afspraak kunnen maken met één van onze adviseurs bij u thuis.

Indien u in de tussentijd vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 5003.

Met vriendelijke groeten,
Bert Grootjen
Algemeen Directeur
thyssenkrupp Home Solutions NV, branch NL

Terug naar boven

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor vragen, kunt u ook gratis bellen met:
0800-5003

Terug

Afspraak maken

Ja, ik heb interesse in een gratis adviesgesprek.

Of het nu gaat over uw persoonlijke situatie, het type lift, financieringsmogelijkheden of de aanvraag van een subsidie. Wij beantwoorden al uw vragen.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ik wordt graag teruggebeld

Heeft u vragen of verzoeken? Wij bellen u graag terug.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ontvang de uitgebreide brochure

Ja ik ontvang graag de gratis brochure met uitgebreide informatie over de producten van TK Home Solutions.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties

Afspraak maken

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ik wordt graag teruggebeld

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ontvang de uitgebreide brochure

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Afspraak maken

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ik wordt graag teruggebeld

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ontvang de uitgebreide brochure

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.