Welkom bij TKE Home Solutions (voorheen Thyssenkrupp Home Solutions)

Skip Navigation

Algemene Consumentenvoorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden van de Nederlandse vestiging van TK Home Solutions N.V./TKHS (KvK-nr. 62927205)

I) ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1. De onderhavige Algemene consumentenvoorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de aanbiedingen van TKHS en/of overeenkomsten met TKHS betreffende de verkoop, het ontwerp, vervaardiging, montage/installatie, in bedrijf stellen, keuren en (op)levering van het Werk/Product (gemengde overeenkomst van koop betreffende het Product en aanneming van Werk betreffende het ontwerp, de vervaardiging en montage/installatie van het Product) en/of het verrichten van onderhouds-, service- en/of overige werkzaamheden betreffende het Werk/Product door de Nederlandse vestiging van TK Home Solutions N.V. aan Consumenten, tenzij partijen schriftelijk anders bepalen. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nadien tussen partijen gesloten aanvullende en/of afwijkende overeenkomsten betreffende het Werk/Product. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt expliciet uitgesloten. Hetgeen in de Algemene Voorwaarden is vermeld doet niets af aan de rechten die de Consument toekomen op grond van dwingendrechtelijke wetgeving in Nederland. Genoemde dwingendrechtelijke wetgeving heeft voorrang op eventueel hiermee strijdige onderdelen van de Algemene Voorwaarden, die in een dergelijk geval voor het overige onverkort van toepassing blijven. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van TKHS en op de met TKHS gesloten overeenkomsten, onverminderd alle overige rechten van TKHS vermeld in de overeenkomst met de Consument en/of de wet.

Definities

2. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de opdrachtnemer en/of verkoper: de Nederlandse vestiging van TK Home Solutions N.V. (‘TKHS’), Van Utrechtweg 99, 2911 LN Krimpen aan den IJssel, postbus 752, 2920 CB Krimpen aan den IJssel, telefoon 0180-530811, info.home.nl@tkelevator.com, Btw-nummer 824073885B03;

- de Consument: de natuurlijk persoon, zijnde de opdrachtgever en/of koper, aan wie het aanbod van TKHS en/of aan wie de opdrachtbevestiging van TKHS is gericht, dan wel met wie TKHS een overeenkomst heeft gesloten betreffende het Werk/Product, die handelt voor doeleinden buiten zijn (eventuele) handels-, bedrijfs-, ambachts- en/of beroepsactiviteit;

- Product: de installatie en/of het werktuig voor verticaal en/of diagonaal transport van personen en/of goederen, zoals een traplift, huisliften en plateauheffer/plateau-traplift, zowel met vasthoud - als met overnamebesturing, die/dat niet reeds is geprefabriceerd en die/dat wordt ontworpen, vervaardigd, gemonteerd/geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en (op)geleverd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de desbetreffende Consument en welk maatwerk product nadrukkelijk is bestemd voor de desbetreffende Consument met wie TKHS de overeenkomst beoogt te sluiten dan wel heeft gesloten;

- het Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden betreffende de verkoop, het ontwerp, de vervaardiging, montage/installatie, inbedrijfstelling, keuring en (op)levering van het Product, alsmede het al dan niet in aansluiting daarop verrichten van service- en/of overige (herstel)werkzaamheden betreffende het Product zoals vermeld in hoofdstuk X;

- schriftelijk: een door een of beide partijen ondertekend papier waarop letters, (cijfer)tekens en/of afbeeldingen zijn geschreven, getekend en/of geprint, alsmede een telex-, telefax-, e-mail en/of ander elektronisch bericht van een of beide partijen dat genoemde letters, (cijfer)tekens en/of afbeeldingen bevat en waarop tevens een gewone of gekwalificeerde elektronische handtekening is geplaatst van een of beide partijen, dan wel iedere andere door partijen overeengekomen elektronische wijze van communicatie;

- de buiten de verkoopruimte van TKHS gesloten overeenkomst: de overeenkomst tussen TKHS en de Consument betreffende het Product en/of Werk, tot stand gekomen door verkoop aan huis, tijdens verkoopdemonstraties en/of op straat, zoals bedoeld in Titel 5, Afdeling 2b van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

II) AANBOD tkHS

3. Het aanbod van TKHS is vrijblijvend en een TKHS bindende overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van de Consument. Het aanbod van TKHS vermeldt de betalingswijze (betalingstermijn(en) en/of aanbetaling(en)) en geeft inzicht in de prijs en specificaties betreffende het Product en/of de prijs en de uitvoering van het Werk, alsmede de prijsvormingsmethode: een vaste aanneem- of koopsom, dan wel een prijs op regiebasis (op basis van nacalculatie).

4. De in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door TKHS ondertekende opdrachtbevestiging.

5. De door TKHS in het kader van haar aanbieding vervaardigde en/of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke (gezamenlijk: ‘Materiaal) blijven haar eigendom, en de intellectuele eigendomsrechten en/of knowhow betreffende het Materiaal alsmede de aan het door TKHS (op) te leveren Product/Werk gerelateerde ontwerp-, fabricage- en/of montagemethoden, de aan het door TKHS (op) te leveren Product/Werk gerelateerde instructies betreffende het gebruik, onderhoud en/of reparatie van dit (op) te leveren Product/Werk, komen exclusief toe aan TKHS, ongeacht of TKHS daarvoor kosten in rekening heeft gebracht aan de Consument of een derde. De Consument staat er voor in dat het hem ter inzage en/of ter beschikking gestelde Materiaal, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst met TKHS, niet anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van TKHS wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt en/of gebruikt.

6. Indien de Consument het aanbod van TKHS niet tijdig en integraal aanvaardt, is hij verplicht terstond het Materiaal terstond terug te geven aan TKHS en eventueel door hem gemaakte kopieën in hard copy daarvan te vernietigen alsmede elektronische kopieën daarvan op zijn gegevensdrager(s) op een zodanige wijze te verwijderen dat deze op een later moment niet kunnen worden hersteld of terug gehaald.

7. TKHS is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met haar aanbod aan de Consument in rekening te brengen indien zij deze vooraf schriftelijk op de mogelijke doorbelasting van deze kosten heeft gewezen.

III) TOTSTANDKOMING, AANPASSING EN/OF AANVULLING VAN DE OVEREENKOMST

8. De overeenkomst tussen TKHS en de Consument komt tot stand op de dag van ondertekening van de overeenkomst door TKHS (nadat deze eerst door de Consument is ondertekend) respectievelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door TKHS aan de Consument, indien laatstgenoemde dag recenter is. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van TKHS of met door TKHS ingeschakelde derden kunnen uitsluitend door TKHS eenzijdig en om haar moverende redenen worden ingetrokken, tenzij deze door vertegenwoordigingsbevoegde personen van TKHS zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel schriftelijk zijn bevestigd. De technische details van de overeenkomst kunnen nadien door TKHS worden aangevuld en/of gewijzigd, nadat TKHS de locatie waar het Werk dient te worden gerealiseerd respectievelijk het Product dient te worden (op)geleverd (nader) heeft onderzocht en/of ingemeten. Eventuele aanpassingen van de technische details naar aanleiding daarvan zullen door TKHS ter goedkeuring aan de Consument worden voorgelegd en worden na accordering door de Consument onderdeel van de eerder gesloten overeenkomst. De door of namens de Consument aan TKHS ter inzage en/of ter beschikking gestelde stukken, zoals bestekken, tekeningen en/of andere informatie (gezamenlijk: ‘Stukken’), zijn alleen van toepassing op de overeenkomst indien deze schriftelijk zijn geaccepteerd door TKHS, in welk geval deze bij eventuele tegenstrijdigheden ondergeschikt zijn aan de bovengenoemde door TKHS schriftelijk bevestigde (en mogelijk nadien aangevulde en/of gewijzigde) technische details van de overeenkomst. TKHS heeft het recht om de prijs (die inclusief BTW is) en/of de (op)leveringsdatum/-termijn van het Werk/Product aan te passen indien haar oorspronkelijke prijs en/of (op)leveringsdatum/-termijn (mede) is gebaseerd op de door de Consument aangereikte Stukken die nadien geheel of gedeeltelijk onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is TKHS eveneens gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van de eventueel bestaande dwingendrechtelijke wetgeving.

9. TKHS kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het Werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (termijn-, vooruit en/of aan)betaling heeft ontvangen.

IV) UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van tkHS.

10. Het Product/Werk van TKHS voldoet aan de toepasselijke EU- en Nederlandse regelgeving alsmede aan specificaties vermeld in de overeenkomst. Het Product/Werk moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de Consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik van het Product mag verwachten. TKHS instrueert en onderricht de Consument dan wel de door deze aangewezen persoon. De instructie bestaat uit het verstrekken van aanwijzingen en eenvoudig geschreven gedragsregels voor gebruikers door middel van een gebruikershandleiding, waarin onder meer het toegestane maximumgewicht van het Product is vermeld, alsmede eventuele aanvullende informatie indien en voor zover dwingendrechtelijke veiligheidsregels dit voorschrijven.

11. TKHS zal het Werk goed, veilig en deugdelijk uitvoeren, respectievelijk het Product goed, veilig en deugdelijk vervaardigen, monteren/installeren, in bedrijf stellen en (op)leveren. TKHS staat in voor de deugdelijkheid van het door of namens haar vervaardigde ontwerp en garandeert tevens dat het door of namens haar verrichtte Werk respectievelijk het (op)geleverde Product voldoet aan de in de overeenkomst vermelde specificaties.

12. TKHS controleert de maatvoering in de gebouwen of plaatsen waar het Werk moet worden uitgevoerd. TKHS zal aanwijzingen geven om een vlotte uitvoering van het Werk te kunnen realiseren. Deze controle betekent niet dat TKHS enige verantwoordelijkheid neemt voor de geschiktheid en/of toereikendheid van de constructie en afwerkingen van de ter plaatse of in de omgeving van het te verrichten Werk aanwezige inpandige en/of uitpandige wanden, vloeren, plafonds, trappen, tapijt en dergelijke (individueel en gezamenlijk: ‘Constructie’), in verband met de uitvoering van het Werk. TKHS volstaat met het verstrekken van informatie over de vloerbelasting en/of de trekkracht op bepaalde bevestigingspunten; de Consument dient zelfstandig te (laten) beoordelen of de Constructie hieraan voldoet. TKHS zal de Consument wijzen op onvolkomenheden in de door of namens de Consument aan TKHS verstrekte specificaties en/of voorgeschreven werkwijze indien en voor zover TKHS deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De Consument draagt het risico en de eventuele extra kosten van het door TKHS onverwacht constateren van een complicatie die een belemmering of bemoeilijking van niet geringe aard en omvang betekent voor de uitvoering van het Werk, tenzij TKHS van deze complicatie op de hoogte was of op grond van de Algemene Voorwaarden behoorde te zijn. Het vermelde in de voorgaande zin is eveneens van toepassing indien TKHS leidingen of draden raakt tijdens het boren, indien tijdens het boren stukken losraken van de Constructie, de Constructie scheuren vertoont door het boren, de Constructie anderszins beschadigd raakt door het boren, dan wel indien TKHS delen van de Constructie wegsnijdt rondom bevestigingspunten of genoodzaakt is onderdelen van de Constructie (bijvoorbeeld de trapleuning) voorafgaand of tijdens het Werk te verwijderen. In een dergelijk geval zal TKHS zo spoedig mogelijk in overleg treden met de Consument. Eventuele extra kosten die TKHS dient te maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Consument worden vergoed, tenzij de desbetreffende complicatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid op basis van de Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van TKHS komt.

Verplichtingen van de Consument.

13. De Consument is jegens TKHS verplicht om de productietekening van TKHS, die is gebaseerd op de specificaties van de overeenkomst, te accepteren en de uitvoering van het Werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van TKHS en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.14. De Consument zorgt er voor dat tkHS tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en eventueel benodigde goedkeuringen van de desbetreffende Vereniging van Eigenaren) en over de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens.

14. De Consument zorgt er voor dat TKHS tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en eventueel benodigde goedkeuringen van de desbetreffende Vereniging van Eigenaren) en over de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens.

15. De Consument verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk/Product, de realisatie, eindcontrole, keuring, inbedrijfstelling en/of (op)levering daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Consument. Onder tijdig wordt verstaan: uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan de werkdag waarop met de uitvoering van het Werk op de plaats waar het Product dient te worden (op)geleverd, wordt begonnen.

16. De Consument draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van het door TKHS (op) te leveren Product op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de Consument. TKHS geeft hiervoor aanwijzingen uitsluitend op haar vakgebied.

17. De Consument dient er voor te zorgen dat door hemzelf of derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige aanpassingen), die niet tot het Werk/Product (van TKHS) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk respectievelijk de (op)levering van het Product daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Consument TKHS hiervan terstond mondeling en schriftelijk in kennis te stellen. Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is vermeld, behoren in ieder geval niet tot de verplichtingen van TKHS, maar tot de verplichtingen van de Consument, indien en voor zover relevant betreffende een specifiek door TKHS (op) te leveren Product ingevolge de overeenkomst met de Consument:

a) het gedurende de uitvoering van het Werk op een goed bereikbare plaats nabij de montageplaats ter beschikking stellen van droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk goed afsluitbare ruimte van voldoende grootte en uitgevoerd volgens de wettelijke eisen als onderkomen voor het personeel van TKHS (inclusief sanitaire voorzieningen), hun persoonlijke eigendommen en het opslaan van de te verwerken materialen en gereedschappen;

b) het verrichten van bestratings-, beton-, breek-, funderings-, grond-, hak-, hei-, metsel-, schilder-, sloop-, aanheel-, stoffeer-, stukadoor- en timmerwerk;

c) het aanbrengen dan wel hakken, boren of zagen en indien nodig dichten van openingen in (onderdelen van) de Constructie;

d) het leveren en in bouwkundige constructies aanbrengen van ankerrails, schroefhulzen, hijsogen en boorankers;

e) het leveren en tot bij de aandrijving aanbrengen van definitieve elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen;

f) het leveren en aanbrengen van de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de schacht en de schachttoegangen, alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte;

g) het plaatsen van tijdelijke werkvloeren en/of steigers die indien noodzakelijk door de Consument in overleg met en op de locatie zoals aangewezen door TKHS dienen te worden gerealiseerd/geplaatst;

h) het kunnen blijven gebruiken van de trap tijdens de uitvoering van het Werk, ook indien in incidentele gevallen de trapleuning dient te worden verwijderd tijdens de uitvoering van het Werk; en

i) het terugplaatsen van de trapleuning en/of andere onderdelen van de Constructie (indien deze zijn verwijderd door TKHS) en/of het verrichten van (andere) herstelwerkzaamheden betreffende (onderdelen van) de Constructie, nadat bepaalde andere onderdelen van de Constructie door TKHS zijn verwijderd.

18. Indien de aanvang en/of de voortgang van het Werk worden vertraagd door omstandigheden waarvoor de Consument verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor TKHS voortvloeiende additionele kosten en schade door de Consument te worden vergoed.

19. De Consument draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal, diagonaal en/of verticaal verplaatsen van voor het Werk benodigde zware onderdelen, alsmede voor de goede bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het Werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het Werk, onder meer voor het transport van zware onderdelen. De verplichtingen van de Consument omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik verwijderen van werkverlichting en werkvloeren met beschermingen op de plaatsen waar het Werk moet worden uitgevoerd.

20. Direct nadat materialen, onderdelen en gereedschappen op of in de buurt van de plaats waar het Product moet worden (op)geleverd respectievelijk het Werk moet plaatsvinden zijn aangevoerd, draagt de Consument het risico voor de directe en indirecte schade die daaraan mocht ontstaan, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid door de bedrijfsleiding van TKHS is te wijten.

21. De Consument draagt het risico en de extra kosten voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

22. De Consument draagt het risico en de extra kosten voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften en zal TKHS tijdig (tenminste een week vóór de start van de uitvoering van het Werk) schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in de gebruiksomstandigheden of het gebruik van het door TKHS (op) te leveren Product, anders dan in de overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging van TKHS is vermeld.

23. De Consument draagt het risico en de extra kosten voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is dan wel anderszins kan worden toegerekend aan de door hem ingeschakelde hulppersonen.

24. De Consument draagt het risico en de extra kosten voor schade die te wijten is dan wel anderszins kan worden toegerekend aan het handelen en/of nalaten door (andere) aannemers en/of hun hulppersonen.

25. De Consument draagt het risico betreffende het van TKHS afkomstige ontwerp van het te realiseren Werk respectievelijk het (op) te leveren Product, indien en voor zover dat door TKHS in zijn definitieve vorm is goedgekeurd en daarmee onderdeel is geworden van de specificaties van de overeenkomst.

26. De Consument vrijwaart TKHS voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, kosten daaronder begrepen, die krachtens de Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van de Consument zijn, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden wegens het gebruik van de door of namens de Consument verstrekte gegevens en/of zaken.

27. De Consument staat TKHS toe haar handels- en/of merknaam alsmede reclame aan te brengen op de locatie waar het Werk wordt uitgevoerd alsmede op het (op) te leveren Product. Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet.

28. De Consument is niet gerechtigd zijn de door TKHS bij de uitvoering van het Werk ingeschakelde medewerkers en/of hulppersonen voor eigen rekening en risico werkzaamheden te laten uitvoeren die geen onderdeel zijn van de specificaties van het Werk, tenzij dit schriftelijk is geaccordeerd door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van TKHS zoals vermeld in de registers van de Kamer van Koophandel. Bij twijfel of de verzochte werkzaamheden onderdeel zijn van de overeenkomst, of indien de Consument redelijkerwijs had dienen te onderkennen dat er sprake was van een (mogelijke) onduidelijkheid op dit punt, dient de Consument eerst de schriftelijke bevestiging te verkrijgen van de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van TKHS zoals vermeld in de registers van de Kamer van Koophandel. Verrekening van meer- en minderwerk. Stelposten.

29. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door TKHS in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de Consument tijdens de uitvoering van de overeenkomst in aanvulling op de uitdrukkelijk vermelde specificaties in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging van TKHS wordt (op)geleverd en/of uitgevoerd. TKHS mag meerwerk aan de Consument in rekening brengen indien zij de Consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Consument deze prijsverhoging zelf had moeten begrijpen. Indien de aard van een stelpost niet of niet voldoende is gespecificeerd, wordt deze geacht uitsluitend betrekking te hebben op de aanschaf van de desbetreffende materialen en niet tevens op andere kosten, zoals maar niet beperkt tot de verwerking en/of montage van genoemde materialen door of namens TKHS.

30. Het in rekening brengen van het meerwerk geschiedt integraal bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Indien geen termijnbetaling is overeengekomen, geschiedt dit na de voltooiing van het meerwerk en/of het als stelpost vermelde onderdeel van het Werk.

31. Minderwerk, voor zover schriftelijk overeengekomen, wordt eerst op de eindafrekening van TKHS in mindering gebracht.

Overmacht.

32. In geval van overmacht bij een der partijen is TKHS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van het Werk voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij het Werk in onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. Alle tot dan toe door TKHS gemaakte kosten zullen alsdan, zowel bij opschorting als ontbinding, terstond en volledig opeisbaar zijn.

33. Onder overmacht van TKHS wordt verstaan elke van de wil van TKHS onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede onder meer begrepen het niet voldoen door leveranciers van TKHS aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, terrorisme, het weigeren of intrekken van de benodigde vergunningen of licenties of het daaraan door de overheid of licentiegevers verbinden van zodanig verzwarende voorwaarden dat van TKHS redelijkerwijs niet (meer/langer) kan worden gevergd dat zij de overeenkomst al dan niet onder dezelfde voorwaarden nakomt. Onder overmacht van de Consument valt niet het overlijden van de beoogd gebruiker van het Product en/of de feitelijke onmogelijkheid dat de beoogd gebruiker als gevolg van ziekte of andere aan zijn kant gelegen oorzaak het Product niet, niet zelfstandig en/of niet veilig kan gebruiken.

(Op)levering.

34. De overeengekomen (op)leveringstermijn/-datum van het Werk/Product zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch is niet bindend. Bij overschrijding van de (op)leveringsdatum/-termijn zal TKHS in overleg treden met de Consument. De (op)leveringstermijn/-datum is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de (op)levering van het Werk/Product door TKHS bestelde materialen. Indien buiten schuld van TKHS vertraging ontstaat (i) ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden, (ii) doordat voor de (op)levering van het Werk/Product tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, (iii) door wijziging van regelgeving en/of in onderling overleg overeengekomen specificaties van het Werk/Product, wordt de (op)leveringsdatum verschoven respectievelijk de (op)leveringstermijn verlengd. De (op)leveringstermijn (die eveneens impliciet ligt besloten in een eventueel overeengekomen (op)leveringsdatum, welke datum door TKHS kan worden verschoven indien een van de onderstaande tijdstippen sub b) tot en met sub f) ligt na het sub a) vermelde tijdstip) gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:

a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst,

b) de dag van ontvangst door TKHS van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, door de Consument goedgekeurde ontwerpen of productietekeningen en dergelijke,

c) de dag waarop de Consument heeft voldaan aan zijn verplichtingen vermeld in het bovenstaande onder het kopje ‘Verplichtingen van de Consument’,

d) de dag waarop TKHS de metingen heeft verricht op de beoogde locatie van het Product,

e) de dag waarop de Consument genoegzame zekerheid aan TKHS heeft verstrekt zoals vermeld in artikel 43, of

f) de dag waarop de Consument de overeengekomen termijn-/voorschot-/aanbetaling heeft verricht.

35. In geval van overmacht bij een of beide partijen wordt de (op)leveringstermijn verlengd respectievelijk de (op)leveringsdatum verschoven met ten minste de tijdsduur van de daardoor ontstane vertraging, met een maximum van drie maanden, na afloop waarvan ieder der partijen het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zoals hieronder vermeld in dit artikel 35, tenzij TKHS de overeenkomst reeds heeft ontbonden in het in artikel 32 vermelde geval. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de bedrijfsleiding van TKHS geeft overschrijding van de (op)leverdatum/-termijn de Consument geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. De Consument heeft uitsluitend recht op ontbinding indien en voor zover TKHS na de overeengekomen (op)leverdatum/-termijn niet alsnog aan haar contractuele verplichtingen heeft voldaan na ontvangst van een ingebrekestelling van de Consument waarin een in de gegeven omstandigheden redelijke termijn is vermeld. Zowel in als buiten het geval van overmacht bij een of beide partijen heeft de Consument bij een plaatsgevonden of te voorziene overschrijding van de (op)leverdatum/-termijn - door welke oorzaak ook - de Consument geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Een eventueel op overschrijding van de (op)leverdatum/-termijn overeengekomen contractuele boete treedt in de plaats van een eventueel recht van de Consument op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de (op)leverdatum/-termijn het gevolg is van overmacht bij een of beide partijen.

36. Het Werk/Product wordt als (op)geleverd beschouwd:

- hetzij indien TKHS de Consument mondeling en/of schriftelijk heeft geïnformeerd dat het Werk/Product voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het Werk/Product heeft aanvaard door ondertekening van het Opleverformulier;

- hetzij indien uiterlijk een week is verstreken nadat TKHS de Consument schriftelijk heeft geïnformeerd dat het Werk/Product voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het Werk/Product binnen die termijn te aanvaarden,

- hetzij op het moment dat de Consument het Product in gebruik heeft genomen nadat TKHS de Consument schriftelijk heeft geïnformeerd dat het Werk/Product voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is.

De (op)levering wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien als gevolg van niet tijdig gereed zijn van de voor het Werk benodigde leveringen en/of werkzaamheden die niet tot de verplichtingen van TKHS behoren, het Product niet kan worden beproefd en niet bedrijfsklaar kan worden gemaakt, dan wel indien TKHS als gevolg hiervan een tijdelijke voorziening heeft aangebracht die geen onderdeel uitmaakt van de specificaties van het Werk/Product en noodzakelijk zijn om het Werk/Product te kunnen (op)leveren.

37. Kleine en/of cosmetische gebreken, waaronder gebreken die het voorziene gebruik van het Werk/Product niet of nauwelijks beïnvloeden en kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en/of die het functioneren van het Product niet wezenlijk beïnvloeden, zullen de (op)levering van het Werk/Product niet in de weg staan. Afwijkingen aan het (op)geleverde betreffende kleur, sluitvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens gebruikelijke normen in de relevante branche, dan wel volgen uit handelsusance, zullen de (op)levering van het Werk/Product eveneens niet in de weg staan.

38. De Consument is niet gerechtigd het Product of een onderdeel daarvan vóór de (op)levering te gebruiken. Indien de Consument dit wel doet, zonder schriftelijke toestemming van TKHS, wordt het Werk/Product geacht te zijn (op)geleverd.

39. Voor zover het risico niet reeds op grond van artikel 20 is overgegaan en onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 tot en met 25, gaat het risico van het Werk/Product als gevolg van de (op)levering over van TKHS naar de Consument. Elk verlies en/of iedere beschadiging van het Werk/Product na overgang van het risico op de Consument is voor rekening en risico van de Consument.

40. De (op)levering ontslaat TKHS van iedere aansprakelijkheid voor gebreken betreffende het Werk/Product die de Consument op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken. De garantietermijn gaat in zodra het Werk/Product overeenkomstig de artikel 36 tot en met 38 is (op)geleverd. Onverminderd de garantieverplichtingen van TKHS zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden zal de (op)levering van het Werk/Product iedere vordering van de Consument betreffende een tekortkoming in de specificaties van het (op)geleverde Werk/Product uitsluiten.

Opschorting, ontbinding en beëindiging.

41. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is TKHS bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het Werk op te schorten, hetzij direct of op een later moment het Werk in onvoltooide staat te beëindigen en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden, indien de Consument:

a) surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;

b) in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

c) in de nakoming van een verplichting op grond van enige overeenkomst met TKHS is tekortgeschoten, dan wel voor TKHS goede grond bestaat voor de vrees dat hij daarin zal tekortschieten.

Opschorting of beëindiging in onvoltooide staat geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring van TKHS, zonder dat TKHS tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Alle vorderingen die TKHS in deze gevallen op de Consument mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.

42. In geval van opschorting door TKHS is TKHS bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de Consument te doen opslaan. In geval van ontbinding door TKHS is het vermelde in de vorige zin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat TKHS in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging van genoemde zaken voor rekening en risico van de Consument. Bij opschorting of ontbinding door TKHS heeft TKHS recht op vergoeding van haar directe en indirecte schade. Deze schade bedraagt tenminste 25% van de totale koop- of opdrachtsom indien het bestelde Product nog niet in productie is genomen en tenminste 90% van de totale koop- of opdrachtsom nadat de productie is gestart. De in de vorige zin vermelde percentages en de daaruit voortvloeiende respectievelijke bedragen die Consument aan TKHS dient te betalen zijn van overeenkomstige toepassing indien Consument de met TKHS gesloten overeenkomst om hem moverende redenen in overleg met en na schriftelijke toestemming van TKHS wenst te beëindigen. Deze mogelijke schriftelijke toestemming van TKHS vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de Consument het aan TKHS verschuldigde bedrag heeft voldaan binnen een week na de schriftelijke toestemming van TKHS.

V) BETALING

Zekerheid.

43. Na het sluiten van de overeenkomst is TKHS gerechtigd om van de Consument genoegzame zekerheid te verlangen, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Consument zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen, en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidstelling binnen een redelijke door TKHS gestelde termijn, is TKHS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. TKHS heeft deze bevoegdheden naast haar overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

Risicoregeling.

44. Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief (op)levering van het Product/Werk op het woonadres van de Consument dan wel enige andere schriftelijk overeengekomen locatie waar de Consument het Product zal gebruiken.

Betaling.

45. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling door de Consument plaats te vinden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening.

46. Indien de aanvang of voortgang van de realisatie van het Werk/Product op verzoek of vanwege de Consument wordt uitgesteld, blijft de oorspronkelijke termijn/datum van betaalbaarstelling van de eventueel overeengekomen aan- of voorschotbetaling alsmede eventuele tweede en daarop volgende termijnen/data gehandhaafd.

47. De Consument heeft het recht de betaling op te schorten indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde en gedocumenteerd onderbouwde tekortkoming van TKHS die de Consument zo spoedig mogelijk nauwkeurig en schriftelijk dient te specificeren.

48. Betaling van meerwerk en verrekening van minderwerk, alsmede van de stelposten, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 29 tot en met 31.

Verzuim Consument.

49. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de Consument van rechtswege in verzuim en is TKHS bevoegd de (verdere) realisatie van het Werk/Product en de garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

50. Nadat de Consument in verzuim is gekomen, is TKHS bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van alle aan haar verschuldigde bedragen op grond van enige met de Consument gesloten overeenkomst. Alle daaraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn, voor zover maximaal toegelaten volgens de wet (op basis van het rapport BGK-integraal 2013, waarvan de laatste versie te vinden is op www.rechtspraak.nl, dan wel de daarop volgende regeling betreffende dit onderwerp), voor rekening van de Consument.

51. Over de tijd dat de Consument met de betaling in verzuim is geweest, kan TKHS over het aan haar verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening brengen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119 en artikel 6:120 lid 1 BW, over de hoofdsom en de op de inning vallende (buiten)gerechtelijke kosten.

52. Een door de Consument gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom van de opeisbare facturen van TKHS die het langst openstaan, ook indien de Consument vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Eigendomsvoorbehoud.

53. De eigendom van alle (op)geleverde Producten, materialen en/of onderdelen gaat eerst op de Consument over indien al het door de Consument aan TKHS uit hoofde van (op)leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan TKHS is voldaan. Zolang de Consument niet aan zijn voormelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij niet gerechtigd het door TKHS (op)geleverde en/of gemonteerde (onderdelen van) het Product/Werk te belenen, te verpanden, onder hypothecair verband te brengen of op andere wijze aan derden over te dragen. TKHS zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de door haar gemonteerde en/of (op)geleverde Producten, materialen en/of onderdelen. De Consument zal aan TKHS alle medewerking verlenen teneinde TKHS in de gelegenheid te stellen het hierboven opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van (de desbetreffende onderdelen van) het Werk/Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Indien het demonteren van bestaande, vrij- of afkomende installatieonderdelen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, worden deze onderdelen eigendom van TKHS en door TKHS afgevoerd.

VI) STANDAARDGARANTIE VAN 24 MAANDEN

54. Binnen het kader van en onder de voorwaarden en met de uitzonderingen en beperkingen vermeld in dit hoofdstuk VI) verbindt TKHS zich jegens de Consument om na de (op)levering door TKHS van een compleet Werk/Product met uitsluitend nieuwe materialen en onderdelen uitsluitend op het adres waarop het Werk/Product is (op)geleverd niet-waarneembare gebreken van het Werk/Product die binnen 24 maanden na de (op)levering aan de dag treden geheel of gedeeltelijk kosteloos te herstellen (vervanging zal plaatsvinden indien herstel redelijkerwijs niet mogelijk is), indien en voor zover de Consument eventuele waarschuwingssignalen van het Werk/Product heeft gecontroleerd, een en ander zoals vermeld in de gebruikershandleiding. Deze standaardgarantie van 24 maanden is ook van toepassing indien TKHS met de Consument de zogenoemde ‘levenslange garantie’ is overeengekomen betreffende de door TKHS geïnstalleerde en (op)geleverde traplift, conform de voorwaarden vermeld in hoofdstuk VII van deze Algemene Voorwaarden (‘Levenslange Garantie’). Voor materialen en/of onderdelen die door anderen dan TKHS zijn geleverd, geldt geen garantie. Het herstel respectievelijk de vervanging geschiedt gedurende de standaard garantieperiode kosteloos indien de Consument een servicecontract met TKHS heeft gesloten. Dit kan zijn het servicecontract type Comfort, Deluxe of Deluxe+ betreffende ieder Werk/Product, dan wel, bij de traplift, indien partijen Levenslange garantie zijn overeengekomen, type LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+. Indien de Consument geen van de hiervoor vermelde servicecontracten heeft afgesloten dan wel deze is geëindigd tijdens de bovengenoemde periode van 24 maanden, dient de Consument tijdens de standaardgarantie-periode de verzendkosten van de onderdelen en materialen, de door de TKHS-medewerkers gewerkte uren, hun reistijd alsmede hun reiskosten betreffende het herstel en/of de vervanging van enig onderdeel en/of materiaal wel aan TKHS te vergoeden en de kosten van het desbetreffende onderdeel en/of materiaal zelf niet. Indien enig materiaal en/of onderdeel door anderen dan TKHS is geleverd, heeft TKHS het recht om de standaardgarantie naar eigen inzicht volledig te laten vervallen betreffende het Werk/Product. De onderhavige voorwaarden van en beperkingen en uitzonderingen op de standaardgarantie doen geen afbreuk aan de rechten van de Consument zoals vermeld in het dwingende consumentenrecht in Nederland.

55. De standaardgarantie van TKHS strekt zich slechts uit tot gebreken die zich vertonen bij het beoogde gebruik van het Werk/Product zoals onder meer vermeld in de gebruikershandleiding en mondeling toegelicht door een medewerker van TKHS, binnen de scope van de EG-verklaring van overeenstemming en bij anderszins juist gebruik van het Werk/Product door de Consument. De standaardgarantie ingevolge de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt uitsluitend gegeven bij regulier privégebruik van het Werk/Product door de Consument, in zijn huiselijke omgeving, en vervalt indien het Werk/Product (mede) voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De standaardgarantie is beperkt tot het adres waarop het Werk/Product door TKHS is (op)geleverd. De standaardgarantie strekt zich niet uit tot gebreken die (mede) het gevolg zijn van (i) onvoldoende preventief onderhoud, (ii) onderhoud uitgevoerd door anderen dan TKHS, (iii) veranderingen en/of aanvullingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van TKHS, (iv) door de Consument of derden uitgevoerde reparaties, of (v) onjuist en/of onoordeelkundig gebruik of misbruik (dat wil onder meer zeggen gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding. Voorts strekt de standaardgarantie zich niet uit tot (vi) normale slijtage en kwaliteitsvermindering (zoals maar niet beperkt tot het scheuren en/of verharden van rubberen afdichtingen), (vii) markeringen en/of verkleuringen van de rail,), (viii) defecten en storingen veroorzaakt door externe oorzaken, zoals maar niet beperkt tot overstromingen, brand en/of blikseminslag in de woning/het appartement van de Consument, alsmede (ix) gebreken waarvoor de Consument anderszins aansprakelijk is. Buiten de standaardgarantie vallen voorts gebreken die optreden in dan wel (mede) het gevolg zijn van door TKHS van derden betrokken materialen en/of onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan TKHS heeft verstrekt of deze door de derde aan TKHS verstrekte garantie is verstreken. Buiten de standaardgarantie vallen voorts andere batterijen dan aandrijfbatterijen, zoals maar niet beperkt tot batterijen van de haal- en zendkastjes. Afwijkingen aan het (op)geleverde betreffende kleur, sluitvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel volgen uit handelsusance, kunnen het recht op de standaardgarantie beperken of uitsluiten. TKHS heeft het recht de standaardgarantie eenzijdig te beëindigen indien zich een van de in dit artikel 55 vermelde situaties voordoet.

56. Om zich op het recht op de standaardgarantie te kunnen beroepen, dient de Consument:

- TKHS zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) weken schriftelijk van de geconstateerde gebreken (dan wel het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij het vroegste moment bepalend is) in kennis te stellen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen TKHS betreffende deze gebreken vervalt, alsmede

- aan TKHS alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen c.q. te herstellen.

De Consument zal TKHS onmiddellijk telefonisch en schriftelijk informeren indien zich een abnormaal verschijnsel aan het Product voordoet en het Product door middel van de hoofdschakelaar buiten bedrijf zetten en houden. TKHS zal het onderzoek naar de gespecificeerde klachten van de Consument binnen twee weken opstarten en de Consument uiterlijk binnen vier weken berichten.

57. De ingevolge de standaardgarantie door TKHS vervangen onderdelen en/of materialen worden haar eigendom.

58. De onder de standaardgarantie vallende gebreken zullen door TKHS worden hersteld door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel en/of materiaal, zulks ter beoordeling door TKHS.

59. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) jaren na de tijdige reclame op straffe van verval tegen TKHS aanhangig te worden gemaakt.

VII) LEVENSLANGE GARANTIE BETREFFENDE TRAPLIFTEN

60. Tenzij TKHS en de Consument schriftelijk anders overeenkomen, verleent TKHS na haar (op)levering van een complete traplift (niet zijnde: een plateau-traplift) met uitsluitend nieuwe materialen en onderdelen op het adres waarop de traplift is (op)geleverd levenslange garantie op deze traplift, conform de voorwaarden en met de beperkingen en/of uitzonderingen zoals vermeld in dit hoofdstuk VII), hierna ook te noemen ‘Levenslange Garantie’. De Levenslange Garantie is niet van toepassing op andere Werken/Producten van TKHS dan de traplift.

61. De in deze Algemene Voorwaarden vermelde rechten van TKHS betreffende (i) de voorwaarden waaronder de Consument zich kan beroepen op de standaardgarantie (zie het voorgaande hoofdstuk VI), waarbij de standaardgarantie-periode dient te worden gelezen als de Levenslange Garantieperiode), (ii) de beperkingen en uitzonderingen op de aansprakelijkheid van TKHS (zie hoofdstuk VIII), alsmede (iii) het vermelde in het onderstaande hoofdstuk IX)-Diversen zijn eveneens van toepassing op (a) de levenslange periode waarin de Consument een beroep kan doen op de Levenslange Garantie betreffende het Werk/Product ‘traplift’, (b) het daarvan verplicht onderdeel uitmakend jaarlijkse onderhoudsbezoek van TKHS, alsmede (c) het servicecontract type LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+ dat de Consument in aansluiting op de Levenslange Garantie moet afsluiten. Het vermelde in de vorige zin is niet van toepassing indien en voor zover (i) schriftelijk anders door TKHS en de Consument wordt overeengekomen, (ii) anders is vermeld in de onderhavige voorwaarden van alsmede uitzonderingen en beperkingen op de Levenslange Garantie (zie dit hoofdstuk VII), (iii) anders is vermeld in hoofdstuk X) betreffende een eventueel met TKHS afgesloten onderhouds- en/of servicecontract, en/of (iv) de aard (van enig onderdeel) van enig artikel van hoofdstuk VI) betreffende de standaardgarantie zich daartegen verzet.

62. De term “levenslang” verwijst naar de periode vanaf de dag van (op)levering van de traplift tot het moment waarop de Consument overlijdt. Onder de term Consument wordt in dit hoofdstuk VII) tevens verstaan de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de Consument, indien en voor zover deze de traplift eveneens dagelijks heeft gebruikt of is gaan gebruiken op het adres waarop de traplift is (op)geleverd, vanaf enig moment na de (op)levering van de traplift, tijdens het leven van de Consument, en dit gebruik op hetzelfde adres continueert na het overlijden van de Consument.

63. Na het einde van de seriematige productie van de (op)geleverde traplift door TKHS’s toeleverancier en fabrikant TK Home Solutions B.V., gevestigd op hetzelfde adres als TKHS en die de Levenslange Garantie op haar beurt onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde beperkingen en uitzonderingen verstrekt aan TKHS, garandeert TKHS de beschikbaarheid van reserveonderdelen en reservemateriaal gedurende ten minste tien (10) jaar. Daarna behoudt TKHS het recht om de Consument naar eigen inzicht een gerenoveerd(e) origineel onderdeel of materiaal van de traplift dan wel een vergelijkba(a)r(e) ander onderdeel of materiaal van ten minste dezelfde kwaliteit te leveren, zonder dat dit enige afbreuk doet op de rechten van de Consument op grond van de Levenslange Garantie.

64. Anders dan vermeld in het voorgaande artikel 62 kan de Levenslange Garantie betreffende de traplift niet worden overgedragen.

65. De Levenslange Garantie wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat TKHS of een door haar aan te wijzen derde jaarlijks een onderhoudsbeurt uitvoert op het adres waarop de traplift is (op)geleverd. De onderhoudsbeurt van de traplift wordt vooraf gefactureerd tegen het afgesproken bedrag inclusief BTW, waarbij de betalingstermijn veertien (14) dagen na factuurdatum is. TKHS heeft het recht de onderhoudsvergoeding jaarlijks aan te passen aan de Consumentenprijsindex (CPI). Het vermelde in het onderstaande hoofdstuk X) betreffende de onderhoudsbeurten en de servicecontracten is van toepassing op dit door TKHS uit te voeren jaarlijkse onderhoud, tenzij anders is bepaald in dit hoofdstuk VII) dan wel de aard (van enig onderdeel) van deze artikelen van hoofdstuk X) zich daartegen verzet.

66. De Levenslange Garantie vervalt indien de Consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TKHS onderhouds-, service- en/of andere werkzaamheden aan enig onderdeel en/of materiaal van de traplift zelf uitvoert dan wel deze plaatsvinden door een ander dan TKHS, tenzij de derde deze in opdracht van TKHS uitvoert. De jaarlijkse onderhoudsbeurt van TKHS staat los van het eventueel door de Consument separaat af te sluiten servicecontract met TKHS, type LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+ waarin de voorwaarden van de service van TKHS (betrekking hebbend op herstel/reparatie/vervanging, gericht op het oplossen van storingen) zijn vermeld.

67. Mede onder de voorwaarden vermeld in het voorgaande hoofdstuk VI) dekt de Levenslange Garantie de kosten van de door de Consument geconstateerde en door TKHS erkende gebrekkige of defecte onderdelen en/of materialen - die onder de reikwijdte vallen van de standaardgarantie van 24 maanden en daarmee tevens de Levenslange Garantie - in geval van materiaal-, fabricage- en/of installatiefouten van (enig onderdeel en/of materiaal van) de traplift, zoals maar niet beperkt tot de rail, heugels, motor en/of (enig onderdeel en/of materiaal van) de stoel van de traplift. Onder de Levenslange Garantie valt niet het (moeten) verrichten van enig onderzoek door TKHS, op haar eigen bedrijfslocatie op basis van de door de Consument aangereikte informatie dan wel bij de woon- of verblijfplaats van de Consument, om de oorzaak van enige storing en/of het gebrekkige of defecte onderdeel of de gebrekkige materiaal - dat onder de reikwijdte valt van de standaardgarantie van 24 maanden en daarmee tevens de Levenslange Garantie - te kunnen achterhalen. De verzendkosten van deze onderdelen en materialen die onder de reikwijdte vallen van de standaardgarantie van 24 maanden en daarmee tevens de Levenslange Garantie aan de Consument, de gewerkte uren, de reistijd alsmede de reiskosten van TKHS om deze onderdelen en/of materialen te herstellen en/of te vervangen bij de Consument zijn eveneens inbegrepen. De responstijd van TKHS, nadat de Consument een beroep heeft gedaan op de Levenslange Garantie, is maximaal vijf (5) werkdagen. Indien en voor zover de Consument een separaat servicecontract met TKHS afsluit betreffende de traplift, LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+, kan de responsetijd van TKHS in verschillende gradaties worden verkort en kan bij de typen LTW Deluxe en LTW Deluxe+ eveneens het gratis vervangen van slijtage-onderdelen van de traplift worden inbegrepen. Dit is na te lezen in de voorwaarden van het desbetreffende servicecontract. Anders dan de overige onderdelen en materialen van de traplift die onder de reikwijdte vallen van de standaardgarantie van 24 maanden en daarmee tevens de Levenslange Garantie, is de periode waarop de Consument een beroep kan doen op de Levenslange Garantie betreffende aandrijfbatterijen en rollers van de traplift beperkt tot een periode van vijf (5) jaren na (op)levering van de traplift.

68. De Levenslange Garantie vervalt indien de jaarlijkse onderhoudsbeurt door TKHS niet (tijdig) heeft plaatsgevonden door oorzaken die aan de Consument kunnen worden toegerekend alsmede indien de Consument de factuur van het – indien van toepassing, te weten bij de tweede en eventuele daarop volgende jaarlijkse onderhoudsbeurten – het vorige jaarlijkse onderhoud niet volledig en tijdig heeft betaald. De Levenslange Garantie blijft evenwel gehandhaafd indien en voor zover de Consument aantoont dat het defect en/of de storing ook zou zijn opgetreden indien de onderhoudsbeurt wel (tijdig) was uitgevoerd.

69. Het eventueel - al dan niet geheel of gedeeltelijk kosteloos - vervangen van enig onderdeel en/of materiaal van de traplift door TKHS buiten het kader van de Levenslange Garantie betekent niet dat dit nieuwe onderdeel of materiaal alsnog onder de Levenslange Garantie valt. Indien TKHS aandrijfbatterijen en/of rollers vervangt binnen vijf (5) jaren na (op)levering van de traplift, geldt de Levenslange Garantie uitsluitend voor de resterende periode van deze vijf (5) jaren. Indien TKHS aandrijfbatterijen en/of rollers vervangt na vijf (5) jaren na (op)levering van de traplift, geschiedt dit niet op grond van de Levenslange Garantie en is dit niet gratis. In dat geval geldt de standaard garantietermijn van TKHS op de nieuwe aandrijfbatterijen en/of rollers van twee (2) jaren, onder de voorwaarden van de standaardgarantie vermeld in het bovenstaande hoofdstuk VI). De onderhavige voorwaarden van en uitzonderingen en beperkingen op de Levenslange Garantie vermeld in dit hoofdstuk VII) wijzigen voorts niet bij de eventuele vervanging van andere onderdelen en materialen (dan aandrijfbatterijen en/of rollers) door TKHS op grond van of in het kader van de Levenslange Garantie.

70. TKHS zal de Consument schriftelijk informeren over het jaarlijkse onderhoud aan de traplift zoals vermeld in het bovenstaande artikel 65 en vermeldt daarbij de mogelijke datum en het geplande tijdblok van vier (4) uren voor dit onderhoud. Indien de Consument op deze datum het onderhoud niet wil of kan laten uitvoeren, dient de Consument ten minste twee (2) weken vóór het geplande onderhoud telefonisch te reageren via 088 – 77 011 77 of te e-mailen naar info.home.nl@tkelevator.com. Indien de Consument dit laatste nalaat, en het jaarlijks onderhoud door TKHS - na een aanmaning of ingebrekestelling van TKHS met een laatste termijn van twee (2) weken voor de Consument - als gevolg hiervan niet plaatsvindt binnen twaalf (12) maanden na de (op)levering van de traplift respectievelijk de vorige jaarlijkse onderhoudsbeurt, heeft TKHS het recht om de Levenslange Garantie naar eigen inzicht in te trekken.

71. Het eventueel voortijdig eindigen van de Levenslange Garantie leidt niet tot het automatisch vervallen van de toepasselijkheid van (enig onderdeel van) deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit als gevolg daarvan zinledig is geworden. Het eventueel eindigen van het servicecontract type, LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+ leidt niet tot het automatisch vervallen of wijzigen van (de voorwaarden van en/of uitzonderingen en beperkingen op) de Levenslange Garantie.

VIII) AANSPRAKELIJKHEID tkHS

72. TKHS herstelt voor eigen rekening en risico schade aan het Werk/Product die is ontstaan alvorens het Werk/Product is (op)geleverd, tenzij de schade niet (uitsluitend) door haar is veroorzaakt en/of deze op grond van de Algemene Voorwaarden niet voor haar rekening komt dan wel dat het anderszins onredelijk is dat deze schade geheel of gedeeltelijk door TKHS dient te worden hersteld.

73. Onverminderd de productaansprakelijkheid van TKHS op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is de contractuele aansprakelijkheid van TKHS vóór, tijdens en na afloop van de (op)levering van het Werk/Product door TKHS beperkt tot nakoming van haar verplichtingen vermeld in (i) hoofdstuk VI)-standaardgarantie van 24 maanden, (ii) indien van toepassing, hoofdstuk VII)-Levenslange Garantie betreffende de traplift, en (iii) in het voorgaande artikel 72.

74. Indien en voor zover het bepaalde in artikel 73 door de rechter geheel of gedeeltelijk terzijde wordt gesteld of wordt gemitigeerd, geldt het volgende. Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van TKHS, met nachtneming van het vermelde in de artikelen 10 tot en met 12 alsmede behoudens het vermelde in de hoofdstukken VI)-standaardgarantie en VII)-Levenslange Garantie, is iedere aansprakelijkheid van TKHS, zoals voor directe of indirecte schade van de Consument alsmede schade van de Consument als gevolg van zijn aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Indien de Consument (toch) recht heeft op vergoeding van zijn schade jegens TKHS, is deze beperkt tot die schadeposten die het typisch gevolg zijn van de eventuele toerekenbare tekortkoming van TKHS en vervalt het recht op vergoeding van schade, indien daarop niet uiterlijk binnen twee (2) weken na de ontdekking van de schade door de Consument (dan wel het moment waarop hij deze schade redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij het vroegste moment bepalend is) schriftelijk een beroep is gedaan. Voor zover TKHS adviezen verstrekt zonder dat daar een schriftelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt TKHS geen enkele aansprakelijkheid daarvoor.

75. TKHS is niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden (mede) als gevolg van gebruik van door of vanwege de Consument verstrekte gegevens;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Consument ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en/of andere zaken.

76. Indien TKHS, zonder dat de montage onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, (toch) bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor rekening en risico van de Consument.

77. Onverminderd de dwingende regelgeving betreffende productaansprakelijkheid, is de Consument gehouden TKHS te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van iedere vordering van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van TKHS in deze Algemene Voorwaarden jegens de Consument is uitgesloten.

IX) DIVERSEN

78. Op de overeenkomst en op alle eventuele nadere overeenkomsten die daarop aansluiten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zonder toepassing van enige verwijzingsregels van Nederlands internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

79. De geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarop aansluiten, worden beslecht door de bevoegde rechter.

80. Individuele afwijkingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden, anders dan hetgeen is vermeld in de overeenkomst en/of de schriftelijke opdrachtbevestiging van TKHS aan de Consument, dienen schriftelijk te worden bevestigd door TKHS en de Consument.

81. Indien er sprake is van een verkoop buiten de verkoopruimte van TKHS aan de Consument, zal TKHS zich houden aan de dwingendrechtelijke wetgeving die hierop van toepassing is in het land van de woon- of verblijfplaats van de Consument, indien deze zijn woon- of verblijfplaats in de Europese Unie heeft. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden die niet in strijd zijn met genoemde dwingendrechtelijke wetgeving blijven onverkort van kracht. De Consument heeft geen recht op ontbinding zoals vermeld in artikel 6:230o BW, aangezien de Producten van TKHS niet geprefabriceerd zijn en worden ontworpen, vervaardigd, gemonteerd/geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en (op)geleverd op basis van individuele keuzes van de Consument bij het sluiten van de overeenkomst, en daarnaast uitsluitend zijn bestemd voor de desbetreffende Consument met wie TKHS de overeenkomst beoogt te sluiten dan wel heeft gesloten. Voor zover de rechter een andersluidend oordeel op dit punt zou hebben in geval van een geschil tussen TKHS en de Consument betreffende de door laatstgenoemde ingeroepen ontbinding, vermeldt TKHS voor zoveel vereist reeds nu voor alsdan en onder voorbehoud van haar rechten betreffende de door de Consument gewenste ontbinding zoals vermeld in Titel 5, Afdeling 2b van het Burgerlijk Wetboek, dat de Consument, indien hij van mening is dat het Product van TKHS geen maatwerk product is, de overeenkomst met betrekking tot de verkoop en (op)levering van het Werk/Product buiten de verkoopruimte gedurende de wettelijke bedenktijd van twee weken zonder opgave van redenen schriftelijk dient te ontbinden (herroepingsrecht). TKHS zal de Consument desgevraagd onmiddellijk het daartoe door de wetgever gepubliceerde modelformulier voor herroeping/ontbinding van de met TKHS gesloten overeenkomst toezenden.

X) ONDERHOUDSBEURTEN ALSMEDE SERVICECONTRACTEN

82. Het vermelde in dit hoofdstuk X) is van toepassing op (i) de eventueel door de Consument met TKHS overeengekomen jaarlijkse onderhoudsbeurt betreffende de traplift van TKHS (uitsluitend overeen te komen in combinatie met de eventueel overeengekomen Levenslange Garantie betreffende de traplift), (ii) het eventueel met TKHS gesloten servicecontract type LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+ betreffende de traplift van TKHS (uitsluitend van toepassing indien Levenslange Garantie betreffende de traplift is overeengekomen), alsmede (iii) het eventueel met TKHS gesloten servicecontract betreffende enig Werk/Product van TKHS (bijvoorbeeld trap-, huis- of plateaulift) type, Premium, Comfort en Classic (voor wat betreft de traplift: alleen indien geen Levenslange Garantie is overeengekomen dan wel deze is geëindigd), tijdens en/of na afloop van de standaardgarantie-periode van 24 maanden.

83. Het vermelde in de voorgaande hoofdstukken I) tot en met III), de artikelen 32, 33 en 41, alsmede de voorgaande hoofdstukken V) tot en met IX) is alleen dan niet van toepassing op de in het voorgaande artikel vermelde onderhoudsbeurten en servicecontracten, indien de separate voorwaarden van de onderhoudsbeurten of servicecontracten (zoals, maar niet beperkt tot het vermeld in dit hoofdstuk X) daarvan afwijken (in welk geval deze separate voorwaarden prevaleren) dan wel de aard van de artikelen van deze voorgaande hoofdstukken zich daartegen verzet.

84. De onderhoudsbeurt en het servicecontract betreffende het Werk/Product omvatten zowel de elektrische als mechanische onderdelen daarvan. Tevens omvatten de onderhoudsbeurt en het servicecontract het nazien en afstellen van alle technische onderdelen die daarvoor in aanmerking komen en die van invloed zijn op de bedrijfszekere werking van de Producten. Bijzondere aandacht zal daarbij worden besteed aan de controle van de aandrijfmotor, de geleidingen en bewegende delen, de rem- en vanginrichting, de veiligheid en de eind- en noodschakelinrichtingen. Indien een servicecontract is gesloten, zal TKHS zich beijveren alle haar bekende en/of door de Consument gemelde storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen, in overeenstemming met de separate voorwaarden van het door de Consument gekozen type servicecontract.

85. De onderhoudsbeurt en het servicecontract omvatten niet werkzaamheden die het gevolg zijn van (i) toevallige of moedwillige beschadigingen of onoordeelkundig gebruik van de zijde van de Consument of een andere gebruiker van het Werk/Product, diens personeel, dan wel of anderen dan TKHS en/of door TKHS ingeschakelde derden, alsmede van (ii) van een wijziging en/of uitbreiding van overheidsvoorschriften.

86. De Consument zal TKHS tijdig schriftelijk informeren over een eventuele wijziging van de omstandigheden en/of omgeving waarin of waaronder het Werk/Product dient te functioneren, alsmede van de aard van het gebruik van het Werk/Product. Daarnaast zal de Consument TKHS onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis stellen wanneer zich een abnormaal verschijnsel aan het Werk/Product voordoet en het Werk/Product alsdan door middel van de hoofdschakelaar buiten bedrijf zetten en houden. Indien de Consument tijdens de looptijd van het servicecontract zonder schriftelijke toestemming van TKHS zelf dan wel door derden werkzaamheden aan het Werk/Product verricht of laat verrichten, heeft TKHS het recht het servicecontract te ontbinden, waarbij zij aanspraak kan maken op 75% van de vergoeding die zij zou hebben ontvangen gedurende de resterende periode van servicecontract, waarin het contant maken van genoemde vergoeding reeds is verwerkt. De genoemde vergoeding van 75% is eveneens van toepassing indien TKHS servicecontract ontbindt op grond van een (andere) toerekenbare tekortkoming van servicecontract door de Consument.

87. De servicewerkzaamheden zullen worden verricht binnen het kader van het overeengekomen type servicecontract. Indien zich omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om buiten dit kader andere en/of aanvullende werkzaamheden (waaronder begrepen het repareren van (onderdelen en/of materialen van) het Werk/Product en/of het verrichten van (andere) onderhoudswerkzaamheden die buiten het kader van het overeengekomen type servicecontract vallen, hierna ieder voor zich en gezamenlijk: ‘overige werkzaamheden’) te verrichten, teneinde een normaal en veilig gebruik van het Werk/Product mogelijk te maken, zal TKHS gerechtigd zijn de hierdoor veroorzaakte (meer)kosten aan de Consument separaat in rekening te brengen. Indien deze (meer)kosten naar verwachting van TKHS zullen uitstijgen boven € 750 inclusief BTW, zal TKHS eerst overleg hierover voeren met de Consument. Indien de (meer)kosten niet hoger zijn dan € 750 inclusief BTW, stemt de Consument reeds nu voor alsdan in met de desbetreffende additionele kosten van TKHS.

88. Onverminderd de productaansprakelijkheid van TKHS op grond van artikel 6:185 van het Burgerlijk Wetboek is TKHS niet contractueel aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade die door of tijdens de uitvoering van de onderhoudsbeurt, het servicecontract en/of overige werkzaamheden door TKHS (door welke oorzaak ook ontstaan) wordt toegebracht aan in eigendom van de Consument en/of derden toebehorende en/of bij (een van) hen in gebruik zijnde dan wel aanwezige zaken (waaronder maar niet beperkt tot het Werk/Product) en/of aan enigerlei rechten van de Consument en/of derden, danwel indien genoemde schade aan personen wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van TKHS. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van TKHS beperkt tot die schadeposten die het typisch gevolg zijn van de eventuele toerekenbare tekortkoming van TKHS.

89. De Consument vrijwaart TKHS voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake van de door TKHS verrichte onderhouds-, service- en/of overige werkzaamheden, indien en voor zover deze aanspraken TKHS zouden nopen een groter deel van de schade van deze derde te voldoen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn, indien het handelen en/of nalaten van de Consument heeft bijgedragen aan de door genoemde derde gevorderde schade.

90. Schadeclaims op grond van de door TKHS verrichte onderhouds-, service- en/of overige werkzaamheden dienen binnen twee (2) weken na het ontdekken van deze schade door de Consument (dan wel het moment waarop hij deze schade redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij het vroegste moment bepalend is) schriftelijk bij TKHS te zijn gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op schadevergoeding vervalt.

91. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de looptijd van het servicecontract type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+ minimaal één (1) jaar en maximaal tien (10) jaren, na afloop waarvan deze van rechtswege eindigt. De facturering door TKHS geschiedt vooraf. De Consument is uitsluitend gerechtigd het servicecontract type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+ na het eerste jaar schriftelijk met inachtneming van een termijn van één maand op te zeggen indien dwingendrechtelijke wetgeving in Nederland zulks voorschrijft. In geval van opzegging vóór het einde van het vijfde jaar, accepteert de Consument reeds nu voor alsdan dat hij een aanvullende factuur van TKHS ontvangt betreffende de reeds verstreken periode van het servicecontract type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+, aangezien TKHS haar jaarlijkse servicetarief heeft gekoppeld aan het voortduren van dit servicecontract gedurende een termijn van tenminste vijf (5) jaren (intrekking loyaliteitskorting). De aanvullende servicekosten indien het servicecontract eindigt vóór afloop van genoemde periode van vijf (5) jaren worden bij het sluiten bij het servicecontract door TKHS schriftelijk aan de Consument medegedeeld.

92. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de looptijd van het servicecontract betreffende de traplift type LTW Comfort, LTW Deluxe en LTW Deluxe+ dat uitsluitend in aanvulling en aansluiting op de Levenslange Garantie kan worden afgesloten, telkens één (1) jaar, met als ingangsdatum de datum waarop de traplift door TKHS wordt (op)geleverd, en als mogelijke verlengingsdatum dezelfde dag en maand één (1) jaar later, waarbij in een voorkomend geval 29 februari wordt gewijzigd in 1 maart. De facturering door TKHS geschiedt jaarlijks vooraf. Het servicecontract type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+ betreffende de traplift wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij TKHS of de Consument dit servicecontract minimaal één (1) maand vóór het einde van dat jaar schriftelijk opzegt. Indien de Consument ondanks een aanmaning of ingebrekestelling daartoe van TKHS nalaat om de (eerste of volgende) onderhoudsbeurt betreffende de traplift (die in aansluiting op de Levenslange Garantie is afgesloten) door TKHS te laten uitvoeren uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na de (op)leveringsdatum dan wel de datum van de vorige onderhoudsbeurt, blijft hij de vergoeding voor het lopende nieuwe servicejaar aan TKHS verschuldigd, ook al heeft TKHS in een dergelijk geval het recht het servicecontract betreffende de traplift schriftelijk te ontbinden. Indien het niet uitvoeren van deze onderhoudsbeurt binnen deze periode van twaalf (12) maanden niet aan de Consument kan worden toegerekend, is de Consument de jaarlijkse vergoeding van het servicecontract betreffende de traplift alleen pro rata verschuldigd, te weten tot de datum waarop TKHS het servicecontract heeft ontbonden. Voor wat betreft de jaarlijkse onderhoudsbeurt die is gekoppeld aan de Levenslange Garantie bij de traplift geldt het volgende: de Consument heeft ieder jaar, te rekenen vanaf de datum van (op)levering van de traplift door TKHS, de vrije keuze om een onderhoudsbeurt van zijn traplift te laten uitvoeren door TKHS. Indien de Consument nalaat dit eenmaal per jaar - dan wel eenmaal per twaalf (12) maanden, nadat TKHS een aanmaning of ingebrekestelling na afloop van dat jaar aan de Consument heeft verzonden - door TKHS te laten uitvoeren, vervalt de Levenslange Garantie en heeft TKHS het recht het servicecontract voor het lopende nieuwe servicejaar te ontbinden. Indien het servicecontract betreffende de traplift type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+ eindigt, heeft de Consument in beginsel het recht om met TKHS het servicecontract type Comfort, Deluxe en Deluxe+ af te sluiten, waarbij TKHS het recht heeft te verlangen dat er eerst een aanvullende en separate onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd, tegen een nader overeen te komen vergoeding.

93. De vergoeding van de onderhoudsbeurt en het servicecontract kan jaarlijks per 1 januari eenzijdig door TKHS worden herzien. Indien de Consument zich niet kan verenigen met de door TKHS per 1 januari verhoogde prijs heeft hij het recht om het servicecontract uiterlijk in de maand waarin de prijsverhoging is doorgevoerd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand op te zeggen, onverminderd het recht van TKHS om (i) de aanvullende servicekosten betreffende het servicecontract type (LTW) Comfort, (LTW) Deluxe en (LTW) Deluxe+ aan de Consument te factureren zoals vermeld in artikel 91, indien het servicecontract als gevolg van de opzegging door de Consument eindigt vóór afloop van de (eerste) termijn van vijf (5) jaren, alsmede om (ii) de verhoogde prijs aan de Consument in rekening te brengen gedurende de periode vanaf de maand waarin de prijsverhoging is doorgevoerd tot en met de vervroegde einddatum van servicecontract.

Geldig vanaf 12 februari 2019

Vraag uw gratis informatiepakket vandaag nog aan

Voordeel op een nieuwe traplift? Vraag hier nu uw gratis brochure aan

Maak gebruik van ons lentevoordeel en krijg tot €1000 korting!

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Voer uw telefoonnummer in
Mogen wij uw e-mail adres ook ontvangen?
Vul hier een geldig email adres in

Bevestig de wettelijke kennisgeving

Hartelijk dank voor uw trapliftbrochure aanvraag

Wij hebben uw gegevens in goede orde ontvangen. Wij zullen binnenkort met u contact opnemen om uw situatie te bespreken zodat wij u de juiste informatie kunnen toesturen of zelfs een afspraak kunnen maken met één van onze adviseurs bij u thuis.

Indien u in de tussentijd vragen heeft, kunt u ons altijd bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 5003.

Terug naar boven

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor vragen, kunt u ook gratis bellen met:
0800-5003

Terug

Afspraak maken

Ja, ik heb interesse in een gratis adviesgesprek.

Of het nu gaat over uw persoonlijke situatie, het type lift, financieringsmogelijkheden of de aanvraag van een subsidie. Wij beantwoorden al uw vragen.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ik wordt graag teruggebeld

Heeft u vragen of verzoeken? Wij bellen u graag terug.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties
Terug

Ontvang de uitgebreide brochure

Ja ik ontvang graag de gratis brochure met uitgebreide informatie over de producten van TK Home Solutions.

Graag ontvangen wij ook uw voornaam
Wij ontvangen graag ook uw achternaam
Graag ontvangen wij ook uw telefoonnummer, zonder spaties

Afspraak maken

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ik wordt graag teruggebeld

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ontvang de uitgebreide brochure

Dank u, uw verzoek is succesvol ingediend. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Afspraak maken

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ik wordt graag teruggebeld

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.

Ontvang de uitgebreide brochure

Er is hier iets fout gegaan. Probeer het nog eens. Dank u wel.